9.8.8 Verduidelijking CAO-teksten

Partijen werken aan nieuwe formuleringen van de begrippen arbeidstijd, pauze, standplaats, normering rijtijd en normering woon-werkverkeer. Partijen achten het van belang de controleerbaarheid van deze begrippen te verbeteren. Ze spreken af dat dit overleg vˇˇr 1 april 2014 wordt afgerond, zodat wijzigingen die leiden tot vermindering van concurrentie op arbeidsvoorwaarden, spoedig in deze overeenkomst doorgevoerd kunnen worden. Van wezenlijk belang hierbij is dat de wijzigingen ook algemeen verbindend verklaard worden. Partijen verzoeken het SFT bestuur voorstellen te maken voor een versterkte controle gericht op het tegengaan van concurrentie op arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder op het controleren van bovengenoemde begrippen. Partijen zien onder ogen dat het noodzakelijk kan zijn, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, hiervoor de reserves van SFT aan te spreken’. De planning om hieraan vorm te geven is als volgt:
- Uitgaande van hetgeen recent is voorbereid door een werkgroep: suggesties indienen door partijen vˇˇr 1 december 2013.
- Ronde Tafelgesprek door deskundigen tussen 10 en 17 januari 2014.
- Onderhandelingen en besprekingen met beider achterbannen volgens een set strakke data in de periode 20 januari – 28 februari 2014.
- Voorleggen eindakkoord aan achterbannen tussen 10 en 13 maart 2014.
- Indienen AVV op 14 maart 2014.