9.8.11 Toezicht SFT op naleving Atb-v


Partijen spreken af dat, zodra er een nieuw Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) is vastgesteld door het ministerie van I&M naar aanleiding van de motie De Mos uit 2011, SFT een toezichthoudende taak krijgt in de controle op naleving van alle bepalingen uit het Atb-v die voor taxichauffeurs gelden.
Voorwaarde hiervan is wel dat de inhoud van het nieuwe Atb-v overeenkomstig hetgeen is, waardoor partijen deze afspraak maakten.

Partijen spreken dan vervolgens af dat:
- De bovengenoemde afspraak in de CAO SFT wordt opgenomen.
- De controle op naleving van het Atb-v een kernbepaling wordt.
- Deze afspraak gekoppeld wordt aan het moment van invoering van de BCT. Partijen zullen zich er voor inspannen dat de inwerkingtreding van een nieuw Atb-v aansluit bij de ingangsdatum van de BCT. Deze is nu voorzien voor 1 juli 2014. Uit de BCT is namelijk alle informatie te halen om controle op naleving van het Atb-v te kunnen doen. Bovendien is hierdoor een 100% controle mogelijk.
- SFT bevoegd is om boetes op te leggen bij overtreding van het Atb-v.
- De concrete uitwerking van het boeteregime zal in samenspraak met het bestuur SFT vorm krijgen. De hoogte van de boetes zal nader uitgewerkt moeten worden aan de hand van de ervaringen met de gegevens uit en registraties in de BCT. Tevens zal stil gestaan moeten worden bij de beboeting door SFT in relatie tot de beboeting door ILT.
- SFT zal in de periode 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 inventariseren welke informatie de BCT oplevert en op basis daarvan zal een concreet boeteregime worden bepaald door sociale partners. Indien SFT in deze periode constateert dat een bedrijf structureel en moedwillig het Atb-v overtreedt, zal SFT direct boetes opleggen.
- Indien SFT een 100% controle doet bij bedrijven, zullen de boetebedragen van een andere orde zijn (lager liggen), dan wanneer SFT een steekproefcontrole doet.
- In geval van recidive zal overtreding van het Atb-v ook effect hebben op het SFT bedrijfsoordeel. De wijze waarop (dat wil zeggen hoeveel overtredingen tot een ernstige of zeer ernstige overtreding leiden in het kader van het SFT bedrijfsoordeel) zal door CAO-partijen in samenspraak met het bestuur van SFT nader ingevuld worden.
Het vorenstaande onder het voorbehoud dat dit juridisch geen problemen oplevert en dus sluitend is.