9.6.1 Stichting Sociaal Fonds Taxi (SFT)

De stichting Sociaal Fonds Taxi is opgericht door de CAO-partijen in de taxibranche: KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De stichting houdt zich bezig met activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de taxibranche, zowel op sociaal als economisch niveau. Hiermee draagt de stichting bij aan verdere professionalisering van de taxibranche.

Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2005 is de naam van de Stichting Sociaal Fonds Vervoer van Personen met Personenauto's (SFVP) gewijzigd in Stichting Sociaal Fonds Taxi. Tegelijkertijd werden binnen deze stichting de activiteiten gebundeld van voorheen CNC (Commissie Naleving CAO) en SKKP (Stichting Kwaliteitsbevordering Kleinschalig Personenvervoer). Doel van de samenvoeging was om één centraal punt in te richten als toezichthouder en kenniscentrum binnen de taxibranche. De activiteiten worden sindsdien uitgevoerd vanuit de nieuwe locatie in Culemborg.

Doelen

SFT zet zich in voor:
1. goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de taxibranche;
2. vergroting van de vakbekwaamheid;
3. goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid;
4. eerlijke concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak.

Missie

SFT vervult binnen de bedrijfstak Taxi de rol van toezichthouder en kenniscentrum op het gebied van Opleidingen, Arbo, Veiligheid en CAO Taxivervoer. Ondernemers en werknemers mogen rekenen op een betrouwbaar, deskundig advies en een correcte uitvoering van de controlewerkzaamheden. SFT profileert zich als onafhankelijk en betrouwbaar gesprekspartner voor allerlei partijen in het speelveld van de taxibranche.
Met onze activiteiten bevorderen we de goede arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak Taxi ten gunste van werkgevers en werknemers.
Onze medewerkers mogen rekenen op een inspirerende en veilige werkomgeving. Maar evenzeer doen we een beroep op hun persoonlijke verantwoordelijkheid.

Activiteiten

1. SFT ziet toe op naleving CAO Taxivervoer

 • De CAO-controleurs van SFT controleren ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen, op het naleven van de CAO Taxivervoer.
 • Uitgangspunt is dat er geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden mag plaatsvinden.
  De bedrijven worden in principe om de drie jaar gecontroleerd op de naleving van de kernbepalingen, genoemd in artikel 9.3. CAO, daarbij worden ook de premieafdrachten aan het pensioen- en sociaalfonds en de loonheffingen aan de fiscus in het onderzoek betrokken.
 • Concreet onderbouwde klachten dat een onderneming een of meerdere kernbepalingen structureel overtreedt, kunnen aanleiding zijn om een bedrijf eerder te controleren.

Met betrekking tot SFT controles is het navolgende bepaald:

 • bedrijven die in de categorie “slecht” of “onvoldoende” scoren, worden 1 x per jaar gecontroleerd;
  - bedrijven die in de categorie “voldoende” scoren, worden 1 x per 2 jaar gecontroleerd;
  - bedrijven die in de categorie “goed” scoren, worden 1 x per 3 jaar gecontroleerd of krijgen na 2 jaar een quick scan.

De kwalificaties “slecht, onvoldoende, voldoende en goed” worden door CAO-partijen binnen het bestuur van SFT vastgesteld.

Indien een werkgever het bedrijfsoordeel voldoende heeft gehad, maar door SFT toch 1 of meerdere ernstige overtredingen zijn gevonden, wordt deze werkgever 2 jaar later opnieuw door SFT gecontroleerd. Indien SFT dan constateert dat werkgever minimaal één zelfde ernstige overtreding opnieuw heeft begaan, zijn de kosten van de controle voor rekening van de werkgever.
De herhaling van de ernstige overtreding leidt er tevens toe dat deze overtreding als zeer ernstig wordt gekwalificeerd en betreffende werkgever dus het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ krijgt.

De kosten van het eerstvolgende onderzoek van SFT bij een werkgever die een onvoldoende bedrijfsoordeel scoorde is voor rekening van die werkgever.

Indien ten gevolge van een zelfstandige vordering tot naleving van de CAO door een werknemer via de rechter, dan wel ten gevolge van een vordering tot naleving van de CAO ingesteld door SFT, een werkgever tot nabetaling aan een werknemer moet overgaan, is de werkgever verplicht 10% (bruto) extra over de nabetaling aan de betreffende werknemer(s) te betalen.

Indien op grond van een veroordelend vonnis van een rechter, dan wel op grond van een constatering van SFT in het kader van haar toezichthoudende taak vastgesteld is dat een werkgever op enig moment 

 • eventuele meeruren in het kader van de jaarurenregeling niet uiterlijk in de maand augustus van het daaropvolgende kalenderjaar heeft betaald dan wel,
 • de vakantietoeslag, die werknemer heeft opgebouwd vanaf 1 mei in het voorafgaande kalenderjaar tot en met 30 april in het lopende jaar, niet uiterlijk op 31 mei heeft betaald dan wel,
 • een werknemer meer dan 60 meeruren/overuren laat meenemen naar het volgende kalenderjaar,
 • meeruren/overuren die niet binnen 12 maanden zijn opgenomen na 1 januari van een kalenderjaar, niet heeft uitbetaald in de maand januari van het daaropvolgende kalenderjaar (voor die werknemers die geen meeruren/overuren mee willen nemen naar het volgende kalenderjaar).

is de werkgever verplicht 10% (bruto) extra over het nabetaalde of na te betalen loon aan de betreffende werknemer(s) te betalen.

Werkgever maakt de nabetaling inzichtelijk voor werknemer. Dat kan via of het loonstrookje of via een aparte brief hierover.

2. SFT geeft voorlichting en informatie
Chauffeurs en werkgevers kunnen bij SFT terecht voor vragen over de juiste interpretatie en toepassing van de CAO Taxivervoer, vakopleidingen, Arbo en veiligheid. De stichting fungeert als gesprekspartner bij diverse brancheprojecten en zet zich in voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van opleidingen en examens. SFT voert activiteiten uit om het ziekteverzuim in de taxibranche terug te dringen.

Financiële middelen

Goede arbeidsverhoudingen dragen bij aan een in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van een bedrijfstak. Om dit te bevorderen hebben de CAO-partijen bestedingsdoelen en bestedingsactiviteiten geformuleerd. SFT dient er voor te zorgen dat deze doelen en activiteiten gefinancierd dan wel gesubsidieerd worden en dat zij worden uitgevoerd door de stichting zelf of door derden.

SFT wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers, zij dragen premies af zoals afgesproken in de CAO Taxivervoer. De premies worden afgedragen aan de administrateur van SFT. In totaal wordt 0,6% premie van de jaarlijkse loonsom afgedragen. Werknemers dragen 0,35% af en werkgevers 0,25%.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van subsidies.