9.5 Veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen

In geval van buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal - economische verhoudingen in Nederland en/of wijziging in de loon- en prijspolitiek van de regering, zijn zowel partij ter ene zijde als partijen ter andere zijde gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen van die overeenkomst, welke met deze veranderingen in direct verband staan, aan de orde te stellen.
Partijen zijn in deze gevallen verplicht de aan de orde gestelde voorstellen in behandeling te nemen.
Onverminderd het voorgaande komen partijen voorts overeen dat, indien en voor zover tijdens de duur van dit contract in overleg tussen de regering en het georganiseerde bedrijfsleven wijziging wordt gebracht in de bij de totstandkoming van dit contract ten aanzien van de loonvorming geldende gedragsregels of daarbij gehanteerde formules, in gezamenlijk overleg zal worden nagegaan of en op welke wijze een voorziening zal worden getroffen om één en ander, met inachtneming van de dan geldende spelregels, te realiseren.

Door het kabinet wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van het Sociaal Akkoord. Daarnaast zijn andere wijzigingen in wet- en regelgeving op komst, die ook van invloed kunnen zijn op hetgeen partijen af hebben gesproken in deze overeenkomst.

Partijen spreken af dat zij in die gevallen waar de CAO afwijkt respectievelijk waarbij bij CAO mag worden afgeweken per 1 januari 2015 (of zoveel eerder als mogelijk) ten aanzien van punten uit het Sociaal Akkoord een afspraak zullen maken (voor zover de uitwerking van het Sociaal Akkoord dat ook toelaat), welke onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Daar waar in deze overeenkomst kosten die in vrije ruimte werkkostenregeling terecht kunnen komen voor rekening van werkgever komen, kunnen werkgevers zelf bepalen op welke wijze deze “werkkosten” worden uitbetaald met inachtneming van de fiscale wetgeving. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de fiscaal vriendelijke behandeling van vakbondscontributie met voorrang wordt toegepast, zolang dit wettelijk mogelijk is.