7.1 Uurloon bij dienst in Openbaar Vervoer

Aan de chauffeur die met een personenauto openbaar vervoer verricht (als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000) wordt in plaats van het uurloon voor taxivervoer een ander uurloon toegekend, zijnde € 12,88.
Het openbaar vervoeruurloon wordt vergoed over arbeidsuren besteed aan:

  • het daadwerkelijk verrichten van openbaar vervoer;
  • de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende de gehele dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer;
  • de aan- of afrijtijd voorafgaand aan of volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende een deel van de dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer en voor het andere dienstdeel beschikbaar is voor regulier taxivervoer.

Het OV uurloon moet ook bij bepaling van de hoogte van de vakantietoeslag en de loondoorbetaling in geval ziekte meegenomen worden.

Toelichting CAO-partijen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verzoek van partijen betrokken bij CAO Taxi tot wijziging van de CAO algemeen verbindend verklaard. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 november 2014. De inwerkingtreding van onderstaand besluit is per 7 november 2014 van kracht.

Besluit:
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Taxivervoer wordt als volgt gewijzigd:

7.1 Uurloon bij dienst in Openbaar Vervoer

Artikel 7.1 komt te luiden:

‘Aan de chauffeur die met een personenauto openbaar vervoer verricht (als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000) wordt in plaats van het uurloon voor taxivervoer een ander uurloon toegekend, zijnde € 13,14.
Het openbaar vervoeruurloon wordt vergoed over arbeidsuren besteed aan:
• het daadwerkelijk verrichten van openbaar vervoer ;
• de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende de gehele dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer;
• de aan- of afrijtijd voorafgaand aan of volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende een deel van de dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer en voor het andere dienstdeel beschikbaar is voor regulier taxivervoer.

Met ingang van 1 januari 2015 bedraagt bovengenoemd uurloon € 13,27.
Het OV uurloon moet ook bij bepaling van de hoogte van de vakantietoeslag en de loondoorbetaling in geval ziekte meegenomen worden.’