6.3 Regels betreffende inhuur

De werkgever mag niet meer dan 15% van de vigerende bruto loonsom (CAO-loonsom en kosten ingehuurd personeel) aanwenden voor de inhuur van werknemers die niet onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer vallen.

Het voornoemde percentage wordt als volgt berekend:

Kosten ingeleend personeel niet rechtstreeks vallend onder de werkingssfeer ex. BTW gedeeld door: Bruto loonsom SV (excl. DGA) + kosten ingeleend personeel rechtstreeks vallend onder werkingssfeer ex. BTW + kosten ingeleend personeel niet rechtstreeks vallend onder de werkingssfeer ex. BTW

Onder inhuur van werknemers wordt niet verstaan, werknemers die in het kader van social return bij de werkgever geplaatst worden. Onder de inhuur van werknemers wordt in ieder geval wel verstaan, de inhuur van zzp-chauffeurs (zijnde een chauffeur die zich zonder eigen taxivergunning verhuurt aan een taxibedrijf). De kostenpost van de inhuur van deze zzp-chauffeurs wordt opgenomen onder ‘kosten ingeleend personeel niet rechtstreeks vallend onder de werkingssfeer ex. BTW. Ook wordt onder de inhuur van werknemers in ieder geval verstaan, werknemers die conform de regeling proefplaatsing van het UWV Werkbedrijf bij werkgever te werk wordt gesteld. De hoogte van de uitkering van dit personeel wordt opgenomen onder ’kosten ingeleend personeel niet rechtstreeks vallend onder de werkingssfeer ex. BTW’. Voor deze kosten moet een bruto uurloon van € 16,- per uur gehanteerd worden.

Toelichting op inhuur van werknemers
Inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden tegen betaling in opdracht van de inlener door een derde die niet in dienst is van de inlener en die in gezagsverhouding tot de inlener staat. Indien wordt ingehuurd van een organisatie die niet onder de werkingssfeer van deze CAO valt mag maar 15% van de totale brutoloonsom (dat is de loonsom van het eigen CAO-personeel en de kosten voor ingehuurd personeel) worden aangewend voor inhuur. Als ingehuurd wordt van een organisatie die wél onder de werkingssfeer van deze CAO valt dat mag voor 100% worden ingehuurd.
Beperking van inhuur is bedoeld om verdere “uitholling” van de collectieve regelingen, zoals SFT en pensioen, tegen te gaan.
Het gaat hier onder andere om uitzendkrachten, payrollers en gedetacheerden.

Toelichting CAO-partijen

Besluit 120214-9

CAO partijen stellen vast dat de nieuwe afspraak om social return uit te zonderen van de 15% inleenbepaling helder is. Het gaat om een social return dat in een contract is opgenomen (tussen opdrachtgever en werkgever), waardoor werkgever verplicht personeel moet inzetten/inhuren. Dat personeel hoeft niet meegeteld te worden in de 15% inleenbepaling.