BIJLAGE 5

Reglement vergoeding van lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie voor werknemers werkzaam bij taxibedrijven

Aanvulling op Arbeidsovereenkomst

De ondergetekenden :.........................................
Bedrijf :.............................................................
Adres :..............................................................
Postcode :..........................................................
Woonplaats :......................................................
ten deze vertegenwoordigd door :.........................
hierna te noemen werkgever,
en
Naam :..............................................................
Adres :..............................................................
Postcode :..........................................................
Woonplaats :......................................................
Geboren op :......................................................
BSNnummer :.....................................................
hierna te noemen de werknemer,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Ingaande…………………… vindt de volgende aanvulling op de arbeidsovereenkomst van bovengenoemde werknemer plaats:

Vanaf deze datum zal in de maand december de werknemer afstand doen van een deel van zijn brutoloon, waar tegelijkertijd een netto onkostenvergoeding tegenover zal staan voor hetzelfde bedrag, dit om de betaalde vakbondscontributie voordelig fiscaal te verrekenen. Voorwaarde om aanspraak op deze vergoeding van lidmaatschapskosten van de werknemersorganisatie te kunnen maken, dient de werknemer uiterlijk op 30 november van het betreffende kalenderjaar een bewijsvoering (betalingsafschriften of verklaring werknemersorganisatie) aan de werkgever te overleggen, waaruit blijkt dat de kosten van lidmaatschap daadwerkelijk betaald zijn. Overschrijding van genoemde datum leidt tot uitsluiting van deelname.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te………………

Werkgever                                          Werknemer