BIJLAGE 3

Overgang personeel bij overgang vervoerscontracten (opov)

 

2.1 REGELING

De regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten is van toepassing op vervoerscontracten die worden aanbesteed en waarbij de waarde van de opdracht per contractjaar groter is dan of gelijk is aan € 300.000,- excl. BTW.
Indien over de waarde van de opdracht geen duidelijkheid bestaat, stelt SFT de waarde vast.

Hoofdregel protocol:

2.1.1a

Uiterlijk twee weken nadat de opdrachtgever de aanbesteding openbaar heeft gemaakt, waarin ten minste een deel van de door de huidige vervoerder verzorgd vervoer aan de orde is, dient de contractpartij schriftelijk opgave te doen van het betrokken personeel bij de vervoersopdracht die aanbesteed wordt. Voor wat onder betrokken personeel wordt verstaan, wordt verwezen naar de definities onder 1.1a t/m 1.1d, met dien verstande dat de term ’voorlopige gunning’ in deze definities komt te vervallen en wordt vervangen door ‘datum openbaar maken van de aanbesteding’.

De huidige contractpartij dient een volledige opgave te doen aan SFT van:
Betrokken personeel per perceel, dan wel per vervoerder (inclusief eigen personeel of ingeschakelde onderaannemers)
a. Voorletter(s), achternaam;
b. Adresgegevens en telefoonnummer;
c. Geboortedatum;
d. Datum in dienst
e. Aantal contracturen per maand / periode;
f. Betrokkenheidpercentage;
g. Type dienstverband: fulltime / parttime /M.U.P. en bepaalde / onbepaalde tijd;
h. Einde arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd;
i. Bruto uurloon.

SFT zorgt er voor dat binnen ťťn week na ontvangst van de opgave een geanonimiseerde lijst op de website van SFT wordt gepubliceerd. Per betrokken werknemer wordt vermeld: type dienstverband, omvang contracturen per maand/periode, betrokkenheidpercentage, einde arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd en bruto uurloon.

2.1.1b

Uiterlijk op de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waarin ten minste een deel van de door de huidige vervoerder verzorgd vervoer aan de orde is, dient de contractpartij schriftelijk opgave te doen van het betrokken personeel bij de vervoersopdracht die aanbesteed wordt. Deze opgave dient per e-mail te worden verstuurd aan SFT en dient expliciet te worden aangeleverd middels het Excelopgave formulier dat u kunt downloaden op de website van SFT http://www.sociaalfondstaxi.nl/cao/opov-regeling-overgang-vervoerscontracten

De huidige contractpartij dient een volledige opgave te doen aan SFT van:
Betrokken personeel per perceel, dan wel per vervoerder (inclusief eigen personeel of ingeschakelde onderaannemers)
a. Voorletter(s), achternaam;
b. Adresgegevens en telefoonnummer;
c. Geboortedatum;
d. Datum in dienst;
e. Aantal contracturen per maand / periode;
f. Betrokkenheidpercentage;
g. Type dienstverband: fulltime / parttime /M.U.P. en bepaalde / onbepaalde tijd;
h. Einde arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd.

De opgave wordt door SFT bewaard met gegarandeerde geheimhouding tot het moment van definitieve gunning.
a. Wanneer blijkt dat de vervoersopdracht opnieuw aan de huidige contractpartij is gegund en hierbij zijn geen onderaannemers betrokken dan zal de opgave van personeel worden teruggestuurd of intern worden vernietigd. De regeling OPOV is in dat geval niet van toepassing.
b. Wanneer de vervoersopdracht is gegund aan een andere dan de overdragende contractpartij, is de regeling OPOV van toepassing en zal de opgave worden doorgestuurd naar de verkrijgende contractpartij en tevens in kopie worden verzonden naar de vakbonden die betrokken zijn bij de CAO Taxivervoer. Er is tevens sprake van een ‘andere dan de overdragende contractpartij’ indien de samenstelling van de verkrijgende contractpartij op enigerlei wijze anders is dan die van de overdragende partij.
c. Wanneer blijkt dat de vervoersopdracht opnieuw aan de huidige contractpartij is gegund die gebruik maakt van onderaannemer(s) waarvan na overgang van het contract geen gebruik meer gemaakt wordt, is de regeling OPOV van toepassing. Ook in deze situatie zal opgave van personeel formeel worden doorgestuurd naar de verkrijgende contractpartij en tevens in kopie worden verzonden naar de vakbonden die betrokken zijn bij de CAO Taxivervoer.

Na doorsturen van de opgave stuurt SFT aan de betrokken werknemers een brief met informatie over de regeling. In de brief komt terug het:
• betrokkenheidpercentage,
• type contract en
• het aantal contracturen dat de overdragende contractpartij heeft opgegeven.

Indien de overdragende contractpartij nalaat om binnen de gestelde termijn aan SFT deze opgave te doen, dan wel er sprake is van onjuiste en/of onvolledige gegevens verbeurt hij aan SFT een boete van € 1.000,- per dag waarmee de hiervoor aangegeven termijn wordt overschreden dit tot een maximum van 10% van de totale contractwaarde van het vervoerscontract. Indien binnen de hiervoor genoemde termijn geen opgave wordt gedaan aan SFT, dan wel er sprake is van onjuiste en/of onvolledige gegevens dan zal de overdragende vervoerder nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld zijn verzuim te herstellen en wel binnen ťťn week, bij gebreke waarvan hij genoemde boete verschuldigd zal zijn.

2.1.2

De verkrijgende contractpartij dient aan 75% van de betrokken werknemers bedoeld onder lid 1.1a t/m 1.1d een schriftelijk baanaanbod te doen.

2.1.3

Indien overwegingen van bedrijfsvoering en doelmatigheid dat noodzakelijk maken, staat het de verkrijgende contractpartij vrij om na overleg met de overkomende werknemer hem binnen zijn arbeidsorganisatie op ander maar wel soortgelijk vervoer in te zetten in dezelfde regio waar de werknemer voor de overgang van het vervoerscontract werkzaam was.

2.1.4

Onverminderd het hiervoor bepaalde dient de inhoud van de arbeidsovereenkomst op de onderdelen contractduur en contracturen gelijk te zijn aan de arbeidsovereenkomst die betreffende werknemer had bij de verliezende contractpartij en dienen de opgebouwde ervaringsjaren bij de inschaling meegenomen te worden.

2.1.5

Bij de berekening, van de onder lid 2.1.2 bedoelde 75% wordt binnen de groep betrokken werknemers een splitsing gemaakt tussen bepaalde tijd contracten (fulltime en parttime), onbepaalde tijd contracten (fulltime en parttime) en M.U.P.-contracten. Per categorie wordt 75% van de werknemers geselecteerd, overeenkomstig de berekening in lid 2.1.6.

2.1.6

Berekening geregeld vervoer:

De verkrijgende contractpartij dient de lijst te splitsen naar fulltime en parttime contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en M.U.P.-contracten. Vervolgens wordt van iedere werknemer het betrokkenheidpercentage vastgesteld. De lijsten worden gesorteerd op betrokkenheidpercentage en vervolgens op anciŽnniteit. Bij gelijke betrokkenheid heeft de werknemer met een langer dienstverband meer rechten.
Vervolgens worden van de lijsten 75% van de werknemers geselecteerd beginnend met de werknemer met het hoogste betrokkenheidpercentage. Deze werknemers krijgen een baanaanbod overeenkomstig lid 2.1.7.

Berekening ongeregeld vervoer:
De verkrijgende contractpartij dient de lijst te splitsen naar fulltime en parttime contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en M.U.P.-contracten. Vervolgens wordt van iedere werknemer de datum in dienst vastgesteld. De lijsten worden gesorteerd op anciŽnniteit.
Vervolgens worden van de lijsten 75% van de werknemers geselecteerd beginnend met de werknemer met de grootste anciŽnniteit. Deze werknemers krijgen een baanaanbod overeenkomstig lid 2.1.7.

2.1.7

Bij een baanaanbod is de CAO Taxivervoer van toepassing. De verkrijgende contractpartij doet de werknemer zoals bedoeld in lid 2.1.2, een schriftelijk baanaanbod waarbij tenminste onderstaande vier kenmerken van de schriftelijke arbeidsovereenkomst gelijk blijven, welke de werknemer heeft bij de overdragende vervoerder
• aantal contracturen
• contractduur, bepaalde of onbepaalde tijd
• datum in dienst ten behoeve van vakantiedagenberekening
• de inhoud van de functie

Bij de inschaling van een werknemer door de verkrijgende partij is het gestelde onder artikel 3.3 C eerste bullet van de CAO Taxivervoer niet van toepassing. Dat wil zeggen dat wel rekening gehouden moet worden met ervaringsjaren vůůr een eventuele periode van 3 jaar of meer dat werknemer niet in de branche werkzaam was.

Het opnemen van een uitzendbeding en/of proeftijd in de nieuwe arbeidsovereenkomst is niet toegestaan.

2.1.8

Indien de overdragende contractpartij bij de uitvoering van het vervoerscontract gebruik maakt van andere vervoerders dienen deze andere vervoerders de opgave van betrokken personeel zoals genoemd onder lid 2.1.1, te verstrekken aan de overdragende contractpartij. De overdragende contractpartij dient erop toe te zien dat de hierboven genoemde andere vervoerders, waarvan hij voor de uitvoering van de vervoersopdracht gebruik maakt c.q. gebruik heeft gemaakt, de onder 2.1.1 genoemde verplichtingen daadwerkelijk nakomen.

Indien de verkrijgende contractpartij bij de uitvoering van het verworven vervoerscontract gebruik maakt van andere vervoerders dienen deze andere vervoerders de rapportage van overgenomen betrokken personeel, zoals genoemd in lid 2.1.10, te verstrekken aan de verkrijgende contractpartij. De verkrijgende contractpartij dient erop toe te zien dat de hierboven genoemde andere vervoerders, waarvan hij voor de uitvoering van de vervoersopdracht gebruik maakt c.q. gebruik zal gaan maken, de hiervoor omschreven verplichtingen daadwerkelijk nakomen.

Indien de overdragende en/of verkrijgende contractpartij gebruik maakt van andere
vervoerder(s) zijn de andere vervoerder(s) in gelijke mate gebonden aan deze regeling en kunnen ook zelfstandig worden aangesproken op de naleving van deze regeling. SFT kan de onder lid 2.1.1b en lid 2.1.10 genoemde boete alleen rechtstreeks bij andere vervoerders opvorderen na behoorlijke ingebrekestelling.

2.1.9

Na verzending van de opgave bedoeld onder lid 2.1.1b door SFT aan de verkrijgende contractpartij en vakbonden, kan op initiatief en onder leiding van SFT een periode van 2 weken aanvangen waarbinnen overleg kan worden gestart tussen overdragende en verkrijgende contractpartijen en vakbonden betrokken bij de CAO Taxivervoer.

2.1.10

Indien de verkrijgende contractpartij nalaat om binnen vier weken na ontvangst van de definitieve personeelsopgave door SFT aan SFT de volledige rapportage met betrekking tot de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel toe te sturen, verbeurt hij aan SFT een boete van € 1.000,- per dag waarmee de hiervoor aangegeven termijn wordt overschreden. Dit tot een maximum van 10% van de contractwaarde. Indien binnen de hiervoor genoemde termijn geen juiste en/of (volledige) rapportage wordt gedaan aan SFT, dan zal de verkrijgende vervoerder nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld zijn verzuim te herstellen en wel binnen ťťn week, bij gebreke waarvan hij genoemde boete verschuldigd zal zijn. 

Toelichting CAO-partijen

Besluit 070314-6

CAO-partijen besluiten n.a.v. de SFT voorlegger inzake de OPOV-regeling als volgt:

• Werknemer heeft geen geldige chauffeurspas/rijbewijs meer: verkrijgende vervoerder doet een baanaanbod met de voorwaarde dat werknemer in dienst komt als werknemer binnen 6 weken na het doen van het baanaanbod weer een geldige chauffeurspas/rijbewijs heeft;
• werknemer heeft vanwege ziekte geen geldige chauffeurspas meer: indien de werknemer voldoet aan de definitie van betrokken werknemer, dient deze werknemer gewoon een baanaanbod gedaan te worden;
• werknemer is langer dan 6 maanden geleden ziek geworden, inmiddels wel deels weer hersteld en aan het werk: 1e dag van de ziekmelding is leidend, deze werknemer is geen betrokken werknemer, omdat deze langer dan 6 maanden ziek is en de verkrijgende vervoerder hoeft geen baanaanbod te doen;
• werknemer rijdt bij verliezende partij met automaat en is betrokken werknemer: de verkrijgende partij heeft deze werknemer een baanaanbod te doen;
• werknemer rijdt bij verliezende partij op medisch advies met een automaat en is betrokken werknemer: de verkrijgende partij heeft deze werknemer een baanaanbod te doen;
• werknemer rijdt op medisch advies in bepaald voertuig. Bij aanbesteding schrijft de opdrachtgever voor met welk voertuig de nieuwe vervoerder moet gaan rijden (dat voertuig is een andere dan waar betreffende werknemer nu in rijdt en waarin hij niet kan rijden): de verkrijgende vervoerder hoeft deze werknemer geen baanaanbod te doen;
• werknemer rijdt op medisch advies in bepaald voertuig. Bij aanbesteding schrijft de nieuwe vervoerder met een bepaald type voertuig in (een ander dan waarin werknemer nu rijdt en waarin hij niet kan rijden): de verkrijgende vervoerder moet deze werknemer gewoon een baanaanbod doen.