3.7.3 Onthouding tredeverhoging

Indien de werknemer in een kalenderjaar:
a. hetzij meer dan tweemaal schade, daaronder mede begrepen letselschade, heeft veroorzaakt door aantoonbare schuld;
b. hetzij schuldig is bevonden en beboet voor de volgende verkeersovertredingen:
   i   eenmaal meer dan 30 km harder rijden dan toegestaan dan wel;
   ii   tweemaal meer dan 10 km harder rijden dan toegestaan doch minder dan 30 km te hard;
   iii  tweemaal door een rood verkeerslicht is gereden of tweemaal over de vluchtstrook dan wel;
   iv driemaal andersoortige verkeersovertredingen heeft begaan,
waarbij de eerste 3 verkeersovertredingen van de lichtste categorie niet worden meegeteld, dan zal werkgever hierover een gesprek voeren met deze werknemer (voor 1 april van elk kalenderjaar). Hierbij geeft werkgever aan dat het opnieuw begaan van verkeersovertredingen aanleiding kan zijn het volgende kalenderjaar een trede te onthouden. Dit gesprek wordt gezien als een functioneringsgesprek. Werkgever zal een verslag maken van het gesprek, waarvan werknemer een kopie ontvangt. Indien werknemer in dat kalenderjaar opnieuw één van de bovengenoemde situaties of verkeersovertredingen veroorzaakt, kan de werkgever per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar, een trede onthouden.

Wanneer de werkgever niet overgaat tot tredeverhoging op een van de in deze bepaling genoemde gronden, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de overtreding is geconstateerd, schriftelijk mededeling aan de werknemer. De datum waarop de beschikking is verzonden is in dit geval bepalend.

Indien de werkgever pas na 31 december op de hoogte is van een omstandigheid die aanleiding had kunnen zijn voor een tredeonthouding, kan hij deze niet meer laten meetellen. Deze kan dan wel meegeteld worden bij een eventuele tredeonthouding bij de eerstvolgende wisseling van het kalenderjaar.

Toelichting op onthouding tredeverhoging
Onder de lichtste categorie wordt verstaan, categorie 1 die via onderstaande link op de site van de rijksoverheid is terug te vinden:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-zijn-de-boetes-in-nederland.html.

In 2013 bedraagt de maximale geldboete voor overtredingen in categorie 1 € 390,-. De hoogte van boetes kan jaarlijks wijzigen. Indien de rijksoverheid de maximale geldboete van categorie 1 wijzigt, volgt de CAO deze wijziging.

Voorbeeld:
Werknemer ontvangt een boete voor rijden door een rood verkeerslicht. Volgens de boetecatalogus van het OM bedraagt het boetebedrag voor deze overtreding € 220,- per keer. Deze overtreding valt dus in categorie 1.