3.5.1 Loonspecificatie

De werkgever verstrekt per betalingsperiode van een kalenderweek, 4 weken, maand of kalenderkwartaal een loonspecificatie.
De specificatie wordt uiterlijk in de volgende betalingsperiode verstrekt.
Op de specificatie staan naast de door de werkgever gewenste vermeldingen, in elk geval - voor zover van toepassing - de navolgende bestanddelen:

 • functieloon; 
 • dienst-/ervaringsjaren;
 • overuren;
 • inhoudingen voor:
   - ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds;
   - loonheffing;
   - sociale verzekeringen (ZFW, WW);
   - prepensioen;
   - sociale fondsen;
   - wachtdagen.

Toelichting op loonspecificatie en loonbetaling
De werknemer moet uiterlijk de eerste dag van de betalingsperiode volgend op die waarin arbeid verricht is, kunnen beschikken over zijn loon (met uitzondering van hetgeen hierover in artikel 3.5 is gesteld met betrekking tot M.U.P.-krachten).
Variabele loonbestanddelen, die pas na verwerking van de arbeidstijdadministratie kunnen worden berekend (zoals overuren en onregelmatigheidstoeslag), worden uiterlijk in de daaropvolgende betalingsperiode uitbetaald.
Over elke betalingsperiode moet een loonspecificatie worden opgemaakt, die uiterlijk de daaropvolgende betalingsperiode verstrekt wordt.