3.3 Inschaling rijdend personeel

Voor de ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ (uitsluitend als zodanig werkzaam) wordt het maximum gesteld op loontrede 10. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de nieuwe loonschaal plaatsvinden.

Onder 'chauffeur contractvervoer beperkt' wordt verstaan een chauffeur die taxivervoer verricht waarbij personen behorend tot een vaste groep volgens een schema op regelmatige tijden worden vervoerd.

De ‘chauffeur straattaxi’ wordt in verband met inkomsten uit fooien, op een lager maximum in de schaal gezet, te weten maximaal trede 8. Dit geldt alleen voor chauffeurs die uitsluitend (dus 100% van hun arbeidstijd) als zodanig werkzaam zijn. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de nieuwe loonschaal plaatsvinden.

Onder de term straattaxi in het begrip 'chauffeur straattaxi' wordt verstaan het vervoer per taxi waarbij niet uitsluitend voor gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten vervoer waarvoor schriftelijk in een overeenkomst tarieven zijn vastgelegd, wordt verricht.

A. Jeugdlonen
Werknemers t/m 22 jaar worden ingeschaald in de loontrede behorend bij hun leeftijd. Met ingang van de maand waarin zij jarig zijn stromen zij door naar de volgende trede. Het artikel over tredeverhoging en tredeonthouding is voor hen niet van toepassing.

De werknemer die 23 jaar oud wordt, stroomt door naar loontrede 2 uit de loontabel.

B. Inschaling personeel (23 jaar en ouder) zonder ervaring
Werknemer (23 jaar en ouder) die zonder ervaring vanaf januari 2010 de taxibranche instroomt, wordt minimaal ingeschaald in loontrede 2 uit de loontabel.

C. Inschaling personeel (23 jaar en ouder) met ervaring die voor 2010 al in de branche werkzaam was
• Ervaringsjaren van een werknemer die 3 jaar of langer niet meer in de branche werkzaam is geweest, tellen niet mee (althans de ervaringsjaren voor de periode van 3 jaar of meer dat werknemer niet meer in de branche werkte). Het is aan werkgever en werknemer om in gezamenlijk overleg te bepalen of en in welke mate toch rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring (van voor de 3 jaar periode) en op welke trede de werknemer dan wordt ingeschaald. De ervaringsjaren daarna tellen wel mee.

• Bij een werknemer die vanaf 2010 van werkgever verandert moet de nieuwe werkgever rekening houden met de ervaringsjaren van deze werknemer, volgens onderstaande methode:

o Bepaal met behulp van de inschalingsmatrix (artikel 3.8 (op basis van t/m 2009 behaalde diploma’s) de loonschaal waarin de werknemer moet worden ingeschaald.
o Bepaal het aantal ervaringsjaren waar rekening mee gehouden moet worden.
o Het aantal ervaringsjaren correspondeert met het tredenummer in de loonschaal juli 2009.
o Nu is bekend welke loonschaal (A t/m D) en welk tredenummer van toepassing is op deze werknemer.


o Neem het maandloon uit deze loontabel en zoek in onderstaande overschalingstabel het naast hogere maandloon op.
o Nu is bekend welk tredenummer op deze werknemer van toepassing is.

 

o Zoek in de loontabel die geldt op het moment dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst treedt aan de hand van het hierboven vastgesteld tredenummer het juiste maandloon op.
o NB: Indien werknemer (23 jaar en ouder) met ervaring bij een nieuwe werkgever uitsluitend ‘chauffeur straattaxi’ of ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ zal zijn, hoeft deze werknemer niet hoger dan op resp. trede 8 of trede 10 ingeschaald te worden, ook al was hij bij een vorige werkgever hoger ingeschaald.

D. Inschaling personeel (23 jaar en ouder) met ervaring vanaf 2010
Bij inschaling van nieuw personeel (23 jaar en ouder) moet de werkgever rekening houden met eerder opgebouwde ervaring. De werknemer komt in de loonschaal op de loontrede die hoort bij zijn ervaring die hij heeft opgebouwd in de bedrijfstak.

E. Inschaling personeel (23 jaar en ouder) vanaf 1 januari 2014, die al voor 2010 in de branche werkzaam was
• Ervaringsjaren van een werknemer die 3 jaar of langer niet meer in de branche werkzaam is geweest, tellen niet mee (althans de ervaringsjaren voor de periode van 3 jaar of meer dat werknemer niet meer in de branche werkte). Het is aan werkgever en werknemer om in gezamenlijk overleg te bepalen of en in welke mate toch rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring (van voor de 3 jaar periode) en op welke trede de werknemer dan wordt ingeschaald. De ervaringsjaren daarna tellen wel mee.

• Bij een werknemer die vanaf 2014 van werkgever verandert moet de nieuwe werkgever rekening houden met de ervaringsjaren van deze werknemer, volgens onderstaande methode:

o Bepaal met behulp van de inschalingsmatrix (artikel 3.8 (op basis van t/m 2009 behaalde diploma’s)) de loonschaal waarin de werknemer moet worden ingeschaald.
o Bepaal het aantal ervaringsjaren dat werknemer heeft op 31 december 2009.
o Het aantal ervaringsjaren correspondeert met het tredenummer in de loonschaal juli 2009.
o Nu is bekend welke loonschaal (A t/m D) en welk tredenummer van toepassing is op deze werknemer.


o Neem het maandloon uit deze loontabel en zoek in onderstaande overschalingstabel het naast hogere maandloon op.
o Nu is bekend welk tredenummer op deze werknemer van toepassing is.

o Bepaal de ervaring die werknemer heeft opgedaan vanaf 2010 tot aan het moment van in dienst treden. Werkgever heeft rekening te houden met deze opgebouwde ervaring. De werknemer komt in de loonschaal op de loontrede die hoort bij zijn ervaring die hij heeft opgebouwd in de bedrijfstak.
o Zoek in de loontabel die geldt op het moment dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst treedt aan de hand van het hierboven vastgesteld tredenummer het juiste maandloon op.
o NB: Indien werknemer (23 jaar en ouder) met ervaring bij een nieuwe werkgever uitsluitend ‘chauffeur straattaxi’ of ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ zal zijn, hoeft deze werknemer niet hoger dan op resp. trede 8 of trede 10 ingeschaald te worden, ook al was hij bij een vorige werkgever hoger ingeschaald.

Toelichting op de inschaling van rijdend personeel
Ter verduidelijking enkele voorbeelden bij de inschaling van rijdend personeel:

Situatie t/m 2013:
* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij over 10 ervaringsjaren beschikt, over een volledige chauffeurskaart beschikt en niet langer dan 3 jaar uit de branche is geweest. Werknemer verandert van werkgever. De correcte++ inschaling is dan:

- Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal B trede 8.
- Via overschalingstabel is trede 8 het juiste tredenummer.
- In de loontabel bij trede 8 juiste maand- en uurloon opzoeken.

* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij over 5 ervaringsjaren beschikt. Hij beschikt over een volledige kaart en heeft daarnaast doelgroepen en sociale vaardigheden diploma. Hij is voor die 5 jaar ervaring 4 jaar uit de branche geweest. Daarvoor had hij al 3 jaar in de taxibranche als chauffeur gewerkt. Werknemer verandert van werkgever. De inschaling is dan minimaal:

            3 jaar                           4 jaar                          5 jaar
I------------------------I---------------------------I------------------------I
Start werk                 Verlaat de                     Gaat weer werken       Verandert van
als chauffeur              branche                        als chauffeur              werkgever

- Werkgever hoeft met het gegeven dat werknemer vˇˇr de periode van 3 jaar dat hij uit de branche is geweest taxi ervaring heeft opgedaan geen rekening te houden.
- Werknemer heeft 5 ervaringsjaren (direct voorafgaand aan de overstap), volledige kaart en diploma sociale vaardigheden en doelgroepen.
- Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal D trede 5.
- Via de overschalingstabel is trede 6 het juiste tredenummer.
- In de loontabel bij trede 6 juiste maand- en uurloon opzoeken.

Situatie vanaf 2014:
* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij in 2014 over 10 ervaringsjaren beschikt, over een volledige chauffeurskaart beschikt en niet langer dan 3 jaar uit de branche is geweest. Werknemer verandert van werkgever. De correcte inschaling is dan:

- Eind 2009 heeft deze werknemer 6 ervaringsjaren.
- Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal B trede 6.
- Via overschalingstabel is trede 6 het juiste tredenummer.
- Werknemer gaat bij de nieuwe werkgever hetzelfde werk doen als bij zijn oude werkgever.
- Vanaf 2010 heeft werknemer nog 4 ervaringsjaren opgebouwd.
- Werknemer komt in 2014 bij de nieuwe werkgever in dienst in trede 10.

* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij over 5 ervaringsjaren beschikt in 2014. Hij beschikt over een volledige kaart en heeft daarnaast doelgroepen en sociale vaardigheden diploma. Hij is voor die 5 jaar ervaring 4 jaar uit de branche geweest. Daarvoor had hij al 3 jaar in de taxibranche als chauffeur gewerkt. Werknemer verandert van werkgever. De inschaling is dan minimaal:

            3 jaar                        4 jaar                             5 jaar
I------------------------I---------------------------I-------------------------I
Start werk                 Verlaat de                      Gaat weer werken       Verandert van
als chauffeur              branche                         als chauffeur              werkgever

- Werkgever hoeft met het gegeven dat werknemer vˇˇr de periode van 3 jaar dat hij uit de branche is geweest taxi ervaring heeft opgedaan geen rekening te houden.
- Werknemer heeft 5 ervaringsjaren (direct voorafgaand aan de overstap), volledige kaart en diploma sociale vaardigheden en doelgroepen.
- Eind 2009 heeft werknemer 1 ervaringsjaar.
- Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal D trede 1.
- Via de overschalingstabel is trede 4 het juiste tredenummer.
- Werknemer gaat bij de nieuwe werkgever hetzelfde werk doen.
- Werknemer komt in 2014 bij de nieuwe werkgever in dienst in trede 8.

Met de definitie van de term straattaxi, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Wet en het Besluit Personenvervoer 2000. Met straattaxi wordt bedoeld het oppikken van reizigers vanaf een standplaats of op straat. Ook het ophalen van reizigers die een taxi bellen valt er onder. In het voertuig is een taxameter aanwezig waarmee de ritprijs wordt bepaald (tenzij overeenkomstig de Regeling tarieven de reiziger en taxiondernemer vantevoren een vaste prijs hebben afgesproken).

Met de definitie van chauffeur contractvervoer beperkt wordt aangesloten bij het type vervoer waarop ook de artikelen 1.4.4 en 2.1.5 van toepassing zijn. Denk aan leerlingenvervoer.