3.13.4 Procedure bij overuren en meeruren

a. Werknemer kan jaarlijks eenmaal kenbaar maken of hij overuren (of de meeruren als bedoeld in artikel 1.3 sub l en 3.13.3) in tijd of in geld vergoed wil hebben. Werknemer dient zijn keuze voor 1 januari schriftelijk (of per email) aan te geven. Als werknemer de keuze kenbaar heeft gemaakt, dan blijft deze gelden, totdat werknemer schriftelijk (of per email) aangeeft zijn keuze te willen wijzigen. Indien werknemer niet tijdig of geen keuze heeft gemaakt, dan legt werkgever de keuze die hij maakt schriftelijk (of per email) vast en maakt dat schriftelijk (of per email) kenbaar aan werknemer. De werknemer heeft tot 14 dagen na bekendmaken van de keuze van werkgever de tijd om schriftelijk (of per email) te reageren en aan te geven of hij de vergoeding anders wil. Indien de werknemer kiest voor vergoeding in geld dan dient de uitbetaling plaats te vinden in de maand volgend op de betalingsperiode waarin deze zijn opgebouwd.

b. Overuren/meeruren mogen tot maximaal 60 uren meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar, indien werknemer dit bij de werkgever voor 1 januari schriftelijk (of per email) kenbaar maakt. Het aantal overuren/meeruren dat de 60 uren te boven gaat moet uiterlijk in de maand januari van het volgende kalenderjaar worden uitbetaald. Indien werknemer geen uren wenst mee te nemen naar het daaropvolgende kalenderjaar worden de uren die niet binnen 12 maanden, na 1 januari van het jaar waarin ze zijn opgebouwd, zijn opgenomen uitbetaald in de maand januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

c. De werkgever verstrekt minimaal eens per 3 maanden een overzicht van het opgebouwde urentegoed.

d. Opname door de werknemer van uren uit het opgebouwde urentegoed dient door de werkgever schriftelijk te worden vastgelegd.

Toelichting op overuren en meeruren
In de tekst wordt gesproken over ‘uitbetaling in de maand volgend op de periode waarin deze zijn opgebouwd’. Voor meeruren geldt dat deze uitbetaald worden in de maand na de maand waarin deze zijn opgebouwd. Voor overuren moet rekening worden gehouden met artikel 3.13.2. Dat wil zeggen dat overuren worden uitbetaald in de maand na afloop van een kalenderkwartaal.
Bij uitbetaling van de overuren/meeruren in tijd of in geld wordt het uurloon gehanteerd dat van toepassing is op het moment dat uitbetaling van de overuren/meeruren plaatsvindt.