1.4.4 Arbeidsovereenkomst jaarurenregeling (bijvoorbeeld schoolvervoer)


1. De jaarurenregeling kan van toepassing zijn op al dat taxivervoer waarbij personen behorend tot een beperkte groep volgens een schema op regelmatige tijden worden vervoerd, waarbij de opdrachtgever expliciet bepaalt wanneer vervoer verricht dient te worden.

2. Indien en voor zover de werknemer op parttimebasis vervoer verricht zoals bedoeld onder lid 1, mogen in afwijking van artikel 3.5 en artikel 3.6.2 (tekst in paars) en artikel 3.13.3 de arbeidsuren en de daarop gebaseerde beloning worden gemiddeld over een periode van maximaal 12 maanden, te rekenen tot 1 augustus van enig jaar met dien verstande dat per betalingsperiode een evenredig gedeelte van dat jaargemiddelde uitbetaald wordt (met in achtneming van het SFT-rekenschema). Uiterlijk in de maand augustus van het daaropvolgende kalenderjaar worden de meeruren in het kader van de jaarurenregeling uitbetaald. De minder gemaakte uren zijn voor rekening van werkgever.

3. In het kader van de jaarurenregeling dient in de loonberekening de vakantie-aanspraak te worden opgenomen conform het volgende schema.

25 vakantiedagen = 25 : 235 (260 werkbare dagen minus 25) x 100 % = 10,63 %
Bestaande rechten worden gerespecteerd, dat wil zeggen bij:
26 vakantiedagen = 26 : 234 (260 werkbare dagen minus 26) x 100% = 11,11%
27 vakantiedagen = 27 : 233 (260 werkbare dagen minus 27) x 100% = 11,58%

Toelichting op de arbeidsovereenkomst jaarurenregeling:
Indien de werknemer naast de jaarurenregeling ook nog andere werkzaamheden verricht waaruit extra uren voortvloeien, dan dienen deze extra uren op de gebruikelijke wijze betaald te worden conform het gestelde in artikel 3.13.2, 3.13.3 en 3.13.4.
Lid 2 van het artikel heeft tot gevolg dat er ook gedurende bijvoorbeeld een schooljaar met een werknemer een arbeidsovereenkomst jaarurenregeling aangegaan kan worden.