1.10.3 Toestemming voor ander werk

De werknemer is verplicht bij indiensttreding de werkgever te melden of hij elders (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden verricht.

De werknemer heeft van de werkgever schriftelijk toestemming nodig voor:
 het vervullen van een betaalde functie anders dan in dienst van de werkgever;
 het uitoefenen van een beroep of bedrijf of het drijven van handel;
 het ontwerpen, leiden, uitvoeren van en houden van toezicht op ander werk dan dat van de werkgever.
De werkgever geeft toestemming, tenzij dit strijdig is met de belangen van de onderneming of strijdig met wettelijke bepalingen.

Toelichting op toestemming voor ander werk
De werknemer is verplicht bij indiensttreding de werkgever te melden of hij elders (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden verricht, dit om de werkgever in staat te stellen na te gaan of de bepalingen uit de ATW en Atb-v al dan niet worden overtreden. Omwille van de privacy behoeft de werknemer niet aan te geven waar (bij wie) hij de werkzaamheden verricht.